Tento návštěvní řád

má sloužit k dodržování platných předpisů, ochrany zdraví a bezpečnosti návštěvníků sauny a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

Před a při vstupu

 • Používání sauny je dovoleno pouze v provozní době.
 • Vstupem do prostoru je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu a dbát pokynů zaměstnanců.
 • Saunující se zuje, v šatně si odloží oděv, prádlo a ozdoby/šperky/hodinky, vezme si mycí potřeby, ručník nebo prostěradlo.
 • Vstup do prostoru je povolen pouze bez plavek, a to z hygienických i fyziologických důvodů.
 • Před vstupem do sauny je návštěvník povinný se osprchovat a dodržovat osobní hygienu, zachovávat čistotu všech míst areálu sauny a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 • Před vstupem do ohřívárny se osuší.
 • V prohřívárně si sedne/lehne na pryčnu a použije k podložení ručník nebo prostěradlo.
 • Po odchodu z prohřívárny (doba odchodu je individuální) se ochladí pod studenou sprchou nebo v ochlazovacím bazénku.
 • Do bazénku vstupuje pomalu.
 • Před dalším vstupem do prohřívárny se osuší.
 • Po ukončení saunování se důkladně osprchuje.
 • Do odpočívárny vstupuje po dostatečném ochlazení.
 • K odpočinku využije polohovací lehátka v odpočívárně.
 • Neruší ostatní návštěvníky sauny.
 • Společné saunování rodičů s dětmi se povoluje ve vyhrazených provozních hodinách.
 • Saunování dětí se povoluje pouze za přímého dozoru osoby starší 18-ti let.
 • Optimální teplota je 75 °C (asi 1 m nad podlahou).
 • Teploty nad 90 °C nejsou vhodné, vyšším teplotám je lépe vystavovat nohy než hlavu.
 • Provozovatel neručí za ztrátu peněžních prostředků a jiných cenných předmětů. Předměty nalezené v prostorách sauny je nálezce povinen odevzdat zaměstnanci AQUAcentra Šumperk, následně je proveden zápis do knihy nálezů.
 • Kniha zápisů, přání a kritiky nedostatků je uložena na pokladně Aquacentra.

Zákaz vstupu do sauny

 • Osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami a nemocemi provázenými výtokem.
 • Osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácnosti, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován.
 • Osobám opilým nebo pod vlivem drog • Osobám, které jeví známky opilosti, agresivity, nebo se nevhodně chovající.
 • Zvířatům.

Zakázané činnosti v sauně

 • Chovat se způsobem, ohrožujícím bezpečnost a pořádek.
 • Rušit klid ostatních návštěvníků.
 • Volat o pomoc bez příčiny.
 • Znečišťovat vodu a ostatní prostory pliváním, odhazováním odpadků, apod.
 • Kouřit a konzumovat potraviny a nápoje v jiných prostorách, než k tomu určených.
 • Konzumovat ve všech prostorách sauny vlastní akloholické nápoje a potraviny.
 • Vstupovat do prostoru sauny se žvýkačkou.
 • Vnášet do areálu sauny skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
 • Neoprávněně používat záchranné zařízení a předměty první pomoci.

Vyloučení z návštěvy sauny

 • Z areálu sauny bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu, neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků provozovatele,nebo se bude chovat jiným nevhodným způsobem.
  Neopustí-li návštěvník v takových případech areál sauny na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení člena bezpečnostní agentury nebo přímo Městskou policii a Policii ČR.
 • Z areálu sauny bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který nebude respektovat pokynů saunéra a odpovědných pracovníků provozovatele.
  Neopustí-li návštěvník v takových případech areál sauny na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení člena bezpečnostní agentury nebo přímo Městskou policii a Policii ČR. .

Úhrada případných škod a sankcí

 • V případě, že nedodržováním tohoto návštěvního řádu vznikne provozovateli jakákoliv škoda, případně bude postižen sankcí orgánu ochrany zdraví (KHS) je návštěvník povinen tuto škodu a sankci uhradit v plné výši.

V Šumperku dne 24. 3. 2014

Hodiny
Shůcky do bazénku