Tento návštěvní řád

má sloužit k dodržování platných předpisů, ochrany zdraví a bezpečnosti návštěvníků krytého bazénu a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

Vstup

 • Používání bazénu je dovoleno pouze v provozní době. Vstupem do prostoru je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu a dbát pokynů zaměstnanců AQUAcentra Šumperk.
 • Děti do 1 roku věku nemají do bazénů přístup, děti od 1 – 3 let mohou do bazénů pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou. Dětem mladším 10-ti let je přístup na koupaliště dovolen jen v doprovodu dospělé osoby.
 • Vstup do prostoru je povolen pouze v plavkách nebo plaveckém úboru z pružného přiléhavého materiálu. Nepřípustné jsou bermudy, kraťasy či americké plavky. Dětem každého věku je vstup na bazén z hygienických důvodů povolen pouze v plavkách.

Zákaz vstupu do prostor bazénu

 • Osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem a bacilonosičům.
 • Osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácností, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován.
 • Osobám zahmyzeným, opilým nebo pod vlivem drog.
 • Zvířatům.

Práva a povinnosti návštěvníků

 • Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení prostor bazénu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatní.
 • Každý návštěvník je povinen se umýt mýdlem a řádně osprchovat bez plavek před vstupem do bazénu.
 • Provozovatel neručí za ztrátu peněžních prostředků a jiných cenných předmětů. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat zaměstnanci AQUAcentra, následně bude proveden zápis do knihy nálezů.
 • Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení bazénu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny jak na zařízení, tak na majetku ostatních osob.
 • Přání a stížnosti, týkající se provozu nebo zaměstnanců, mohou návštěvníci uplatnit přímo u provozovatele.

Zakázané činnosti

 • Chovat se způsobem, ohrožujícím bezpečnost a pořádek.
 • Rušit klid ostatních návštěvníků.
  • Skákat z rizikových míst.
  • Volat o pomoc bez příčiny.
 • Znečišťovat vodu a ostatní prostory pliváním, odhazováním odpadků, apod.
 • Kouřit a konzumovat potraviny a nápoje v jiných prostorách, než k tomu určených.
 • Vstupovat do prostoru sauny se žvýkačkou.
 • Vnášet do areálu sauny skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
 • Neoprávněně používat záchranné zařízení a předměty první pomoci.

Vyloučení z návštěvy

 • Z prostor AQUAcentra bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije se, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení člena bezpečnostní agentury nebo přímo Městskou policii a Policii ČR.

Úhrada případných škod a sankcí

 • V případě, že nedodržováním tohoto návštěvního řádu vznikne provozovateli jakákoliv škoda, případně bude postižen sankcí orgánu ochrany zdraví (KHS) je návštěvník povinen tuto škodu a sankci uhradit v plné výši.

V Šumperku dne 14.11.2011

Foyer
Kryý bazén - vstup