Tento návštěvní řád

má sloužit k dodržování platných předpisů, ochrany zdraví a bezpečnosti návštěvníků Bratrušovského letního koupaliště a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

Vstup

 • Používání plaveckého bazénu je dovoleno pouze v provozní době. Vstupem do prostoru je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu a dbát pokynů zaměstnanců.
 • Děti do 1 roku věku nemají do bazénů přístup, děti od 1 - 3 let mohou do bazénů pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou.
 • Dětem mladším 10-ti let je přístup na koupaliště dovolen jen v doprovodu dospělé osoby.
 • Vstup do prostoru je povolen pouze v plavkách nebo plaveckém úboru z pružného přiléhavého materiálu. Nepřípustné jsou bermudy, kraťasy či americké plavky.
 • Dětem každého věku je vstup na bazén z hygienických důvodů povolen pouze v plavkách.

Zákaz vstupu na koupaliště a dalších prostor areálu

 • Osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami a nemocemi provázenými výtokem.
 • Osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácnosti, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován.
 • Osobám opilým nebo pod vlivem drog.
 • Zvířatům.

Povinnosti návštěvníků

 • Před vstupem do bazénů jsou návštěvníci povinni se osprchovat a dodržovat osobní hygienu. Zachovávat čistotu všech míst areálu koupaliště a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních. Každý návštěvník je povinen se umýt mýdlem a řádně osprchovat bez plavek před vstupem do bazénu.
 • Do všech bazénů vcházet výhradně přes brodítka.
 • Peníze a cenné předměty mohou návštěvníci ukládat v bezpečnostních schránkách u pokladny, jinak za jejich ztrátu provozovatel koupaliště nenese odpovědnost.
 • Předměty nalezené v prostorách areálu koupaliště je nálezce povinen odevzdat plavčíkovi nebo v pokladně, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.
 • Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu koupaliště a uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na zařízení areálu nebo na majetku ostatních osob.
 • Připomínky, týkající se provozu nebo zaměstnanců koupaliště, mohou návštěvníci uplatňovat v pokladně koupaliště.
 • Návštěvník je povinen opustit bazény 15 min před ukončením provozní doby.

Zakázané činnosti v areálu

 • Chovat se způsobem, ohrožujícím bezpečnost a pořádek.
 • Rušit klid ostatních návštěvníků.
 • Vzájemně se potápět, srážet, házet do vody, běhat po ochozech a skákat z nich, jako i z jiných možných míst (vodní atrakce).
 • Volat o pomoc bez příčiny.
 • Znečišťovat vodu a ostatní prostory pliváním, odhazováním odpadků, apod.
 • Kouřit a konzumovat potraviny a nápoje v jiných prostorách, než k tomu určených.
 • Vstupovat do prostoru bazénů se žvýkačkou.
 • Vnášet do areálu skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
 • Vodit do areálu psy nebo jiná zvířata.
 • Vnášet do bazénu nafukovací předměty, ploutve, míče (povoleny jsou pouze nafukovací pomůcky, jako jsou rukávy a plavecké brýle).

Atrakce - pouštějí a obsluhují se ze strojovny.

V atrakcích dbejte zvýšené opatrnosti.

 • Tobogán
  Tato atrakce vyžaduje zvýšený dozor plavčíka podle provozního řádu umístěného přímo na atrakci. Návštěvník je povinen dbát zvýšené opatrnosti, respektovat příkazy a upozornění dozoru u tobogánu. Na tobogán mají přístup osoby - děti nad 110cm. Děti mladší 15-ti let mají na tobogán přístup pouze v doprovodu dospělé osoby. Na vodním tobogánu jezdit pouze vleže, tj. na zádech. Jízda na zádech hlavou dopředu je zakázána. Návštěvníci musí zejména zachovávat potřebné rozestupy při jízdě, dbát zvýšené opatrnosti a respektovat příkazy dozoru u tobogánu. Pokud je v činnosti semafor, při barvě zelená může do tobogánu vstoupit jeden plavec, při barvě červená je zakázáno vstupovat do tobogánu.
 • Dětské hřiště a lanová pyramida
  Děti mladší 14-ti let mohou využívat tohoto zařízení pouze za doprovodu jejich zákonného zástupce. Vstup zakázán na tyto atrakce je osobám starších 14-ti let.

Vyloučení z návštěvy bazénu

 • Z areálu koupaliště bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu, neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků nebo se bude chovat jiným nevhodným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení přímo Městskou policii nebo Policii ČR.

Úhrada případných škod a sankcí

 • V případě, že nedodržováním tohoto návštěvního řádu vznikne provozovateli jakákoliv škoda, případně bude postižen sankcí orgánu ochrany zdraví (KHS) je návštěvník povinen tuto škodu a sankci uhradit v plné výši.

V Šumperku dne 14.11.2011

Atrakce
Sprchy