Návštěvní řád – Letní koupaliště v Šumperku „Bratrušák“

Tento návštěvní řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochrany zdraví a bezpečnosti návštěvníků Bratrušovského letního koupaliště a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

 

Vstup

  • Vstup do plaveckého areálu je dovoleno pouze v provozní době s platnou vstupenkou. Vstupem do prostoru je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu a dbát pokynů zaměstnanců. Provozní doba je uvedena u vstupu do areálu a na pokladně.

• Děti do 1 roku věku nemají do bazénů přístup, děti od 1 – 3 let mohou do bazénů pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou.Dětem mladším 10-ti let je přístup na koupaliště dovolen jen v doprovodu dospělé osoby, která vykonává dohled nad dítětem, s přihlédnutím k odpovídajícímu
  stupni jeho vývoje, plaveckým dovednostem a řídit jednání a chování dítěte. Doprovod je po celou dobu pobytu v areále za dítě zodpovědný.
• Vstup do prostoru je povolen pouze v plavkách nebo plaveckém úboru z pružného přiléhavého materiálu určenému pro koupání. Nepřípustné jsou bermudy, kraťasy či americké plavky. Dětem každého věku je vstup na bazén z hygienických důvodů povolen pouze v plavkách, nebo
  v plenkách určených ke koupání s gumičkou kolem stehen.
• Vstupem do areálu koupaliště je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení toho Návštěvního řádu a dbát pokynů obsluhy tohoto zařízení.
• Po opuštění areálu se stává vstupenka neplatnou. Pokud zákazník předpokládá, že během pobytu bude nucen přerušit pobyt na koupališti, může si zakoupit ke vstupence vrácenku, na základě které mu bude opět umožněno vstoupit do areálu.
• Při naplnění kapacity nebude povolen vstup dalším návštěvníkům do doby, než se kapacita uvolní.

Zákaz vstupu na koupaliště a dalších prostor areálu

• Osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami a nemocemi provázenými výtokem.
• Osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácnosti, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován.
• Osobám opilým nebo pod vlivem psychotropních látek.
• Zvířatům.

Provozní pokyny pro návštěvníky tohoto areálu

• Před vstupem do bazénů jsou návštěvníci povinni se osprchovat, umýt mýdlem a dodržovat osobní hygienu. Zachovávat čistotu všech míst areálu koupaliště a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních. Je zakázáno ukládat odpadky mimo sběrné koše.
• Návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat na všech plochách opatrně a předcházet tak případným úrazům, provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené vlastní nedbalostí a nepozorností, nekázní a nedodržováním tohoto Návštěvního řádu.
• Do všech bazénů vcházet výhradně přes brodítka umístěná kolem bazénu. Do všech prostor bazénu vstupovat s maximální opatrností, využívat schodů a zábradlí. Pozor ! Možnost uklouznutí !
• Peníze a cenné předměty mohou návštěvníci ukládat v bezpečnostních schránkách u pokladny, jinak za jejich ztrátu provozovatel koupaliště nenese odpovědnost.
• Předměty nalezené v prostorách areálu koupaliště je nálezce povinen odevzdat plavčíkovi nebo v pokladně, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.
• Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu koupaliště a uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na zařízení areálu nebo na majetku ostatních osob.
• Připomínky, týkající se provozu nebo zaměstnanců koupaliště, mohou návštěvníci uplatňovat v pokladně koupaliště.
• O použití zábavných předmětů ( míče, ploutve, brýle určené k potápění a jiné pomůcky) rozhodne odpovědný dohlížející personál.
• Při odchodu z areálu je návštěvník povinen odevzdat všechny zapůjčené věci.
• Návštěvník je povinen opustit areál koupaliště nejpozději 15 min. před ukončením provozní doby.
• V případě bouřky neprodleně opustit vodní plochu bazénu.

Zakázané činnosti v areálu

• Chovat se způsobem, ohrožujícím bezpečnost a zdraví návštěvníků a personálu.
• Rušit klid ostatních návštěvníků.
• Vzájemně se potápět, srážet, házet do vody, běhat po ochozech a skákat z nich, jako i z jiných možných míst (vodní atrakce).
• Volat o pomoc bez příčiny.
• Znečišťovat vodu a ostatní prostory pliváním, odhazováním odpadků, apod.
• Kouřit a konzumovat potraviny a nápoje v jiných prostorách, než k tomu určených.
• Vstupovat do prostoru bazénů se žvýkačkou.
• Vnášet do areálu skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
• Vodit do areálu psy nebo jiná zvířata.
• Vnášet do bazénu nafukovací předměty zakázané dohlížejícím personálem.
• Vstupovat do bazénu v případě bouřky.

V atrakcích dbejte zvýšené opatrnosti.

Tobogán

•Tato atrakce vyžaduje zvýšený dozor plavčíka. Návštěvník je povinen dbát zvýšené opatrnosti,  respektovat příkazy a upozornění dozoru u tobogánu.
• Návštěvník je povinen respektovat bezpečnostních pokynů uvedených u vstupu na tobogánové věži.
• Děti mladší 15-ti let mají na tobogán přístup pouze v doprovodu dospělé osoby. Děti mladší 10-ti let mohou sjíždět tobogán pouze s doprovodem starším 18-ti let.
• Na vodním tobogánu jezdit pouze po jednom, vleže tj. na zádech nebo vsedě. Jízda na zádech hlavou dopředu je zakázána.
• Návštěvníci musí zejména zachovávat potřebné rozestupy při jízdě, dbát zvýšené opatrnosti a respektovat příkazy dozoru u tobogánu. Je přísně zakázáno jízdu přerušovat zastavením v průběhu koryta a vyklánět se z koryta tobogánu.
• Pokud je v činnosti semafor, při barvě zelená může do tobogánu vstoupit jeden plavec, nebo doprovod s dítětem do 10-ti let, při barvě červená je zakázáno vstupovat do tobogánu.
• Po ukončení jízdy v dojezdovém bazénu, neprodleně opustit tento prostor a uvolnit tak místo pro dalšího návštěvníka !!!

Dětské hřiště a lanová pyramida

• Děti mladší 14-ti let mohou využívat tohoto zařízení pouze za doprovodu jejich zákonného zástupce, který po celou dobu odpovídá za bezpečnost a zdraví dítěte.
• Zákonný zástupce odpovídá za dodržování Provozního řádu dětského hřiště, který je umístěn v jeho bezprostřední blízkosti mimo dopadovou zónu.
• Vstup zakázán na tyto atrakce je osobám starších 14-ti let, nebo osobám o vyšší hmotnosti než 50kg.
• Zákaz vstupu dětem mladších 6-ti let.

Vyloučení z návštěvy bazénu

• Z areálu koupaliště bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu, neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků nebo se bude chovat jiným nevhodným způsobem.
• Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení  přímo Městskou policii ,nebo Policii ČR.

Úrazy a škody – zodpovědnost

• Provozovatel neručí za ztrátu peněžních prostředků, jiných cenných předmětů a věcí návštěvníků. V případě potřeby je možné uložit cennější předměty do bezpečnostních schránek umístěných na pokladně.
• V případě ztráty osobních věcí je třeba neprodleně informovat pokladní nebo hlavního plavčíka, kteří provedou záznam a přivolají policii.
• Předměty nalezené v prostorách koupaliště je nálezce povinen odevzdat na pokladně koupaliště, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.
• Návštěvníci jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny jak na zařízení, tak na majetku ostatních osob.
• Úraz a vzniklá škoda na zdraví musí být oznámena v den, kdy došlo k jejímu vzniku, a to pokud možno do konce platnosti zakoupené vstupenky tak, aby mohly být řádně a včas zjištěny a prošetřeny okolnosti, za nichž došlo ke vzniku škody na zdraví. Návštěvník se zavazuje poskytnout provozovateli součinnost potřebnou ke zjištění všech rozhodných skutečností nezbytných pro posouzení odpovědnosti za způsobenou škodu na zdraví. Provozovatel nenese odpovědnost za řádné zjištění rozhodných skutečností, pokud nebyla škoda na zdraví oznámena v souladu s předchozí větou, nebo návštěvník nesplnil svou povinnost poskytnout potřebnou součinnost.
• Návštěvník bere na vědomí, že pozdní oznámení o nastalých úrazech a vzniklé škodě není provozovatel povinen přijímat a provádět nezbytná šetření k objasnění vzniku škody.
• Za poranění a úrazy, které si návštěvník areálu způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto řádu, nenese provozovatel odpovědnost.
• V případě, že nedodržováním tohoto Návštěvního řádu vznikne provozovateli jakákoliv škoda, případně bude postižen sankcí orgánu ochrany zdraví (KHS) je návštěvník povinen tuto škodu a sankci uhradit v plné výši.

Závěrečná ustanovení

• Provozovatel si vyhrazuje právo omezit využití nebo uzavření některé části koupaliště pro nutnou údržbu či z objektivních důvodů (špatné klimatické podmínky, plná kapacita, nouzová situace apod.)

V Šumperku dne 15.5.2019

 
Atrakce
Sprchy